zs1.lublin.pl
WYSZUKAJ:
About us Die Schule О школе
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
data: 02/09/2018
data: 31/08/2018
data: 28/08/2018
data: 19/06/2018
Szczęśliwy numerek na dziś:
Złe zapytanie : Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1


Kartka z kalendarza


11 grudniaDziś są imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela wszystkiego najlepszego!

Prokekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"
ECDL
PRAKTYKI W LONDYNIE
PROGRAM SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
„WF z klasą”
Sport Szkolny Lublin
SPORT SZKOLNY

 

Facebook
Na skróty
skrt1 skrt1 skrt1 skrt1
Certyfikaty
Szkoła przedsiębiorczościPN-EN ISO 9001:2001Lider innowacjiŚpiewająca PolskaJesienny Konkurs Poezji Śpiewanej Stowarzyszenie Przyjaciół GrabskiegoJubileusz 60-leciaTEH - „Złota Szkoła 2015”.Dąb Pamięci
Porozumienia

Porozumienia

 

FUNDACJA SZCZĘSLIWE DZIECIŃSTWO

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych” zawarta w dniu 30.01.2017 r.,  na okres od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Umowa obejmuje współpracę w zakresie przygotowania i nadzoru merytorycznego projektu: utworzenie i obsługę platformy internetowej, przygotowanie i organizację warsztatów, organizację badań ewaluacyjnych, koordynowanie działań, promocję działań projektowych.

 

WARSZAWSKA SZKOŁA REKLAMY

Współpraca polegająca na tworzeniu wspólnych inicjatyw i wydarzeń przy wykorzystaniu zasobów obu Instytucji, a w szczególności w organizowaniu warsztatów dla uczniów klas technik organizacji reklamy i klas artystycznych, wzajemnej promocji, a także na innych polach w ramach działalności.

 

POLSKA NIEDZIELNA SZKOŁA IM. JANA PAWŁA II PRZY KLUBIE MUZYCZNYM POLONEZ W SAMBORZE

W nieustającej trosce o dobro polskiej oświaty, mając na względzie potrzebę stworzenia uczniom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju w przekonaniu o pożytkach płynących ze wzajemnego działania na rzecz umocnienia tożsamości narodowej, Szkoły zawarły porozumienie partnerskie w dniu 21 listopada 2016 r.

Współpraca zakłada wzajemną wymianę uczniów, udział w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły podczas pobytów edukacyjnych, nawiązywanie kontaktów osobowych pomiędzy kadrą pedagogiczną a uczniami, organizowanie i udział uczniów obu Szkół we wspólnych projektach edukacyjnych, konkursach, Sejmikach Samorządu Uczniowskiego i innych przedsięwzięciach.

 

INSTYTUT ANGLISTYKI UMCS W LUBLINIE

Porozumienie podpisane 19 kwietnia 2016 r.

Określone są w nim zasady współpracy instytucjonalnej w postaci bieżącej opieki merytorycznej i dydaktycznej przy realizowaniu zajęć edukacyjnych, w szczególności z uczniem zdolnym przez: wspomaganie rozwoju uczniów, zaktywizowanie do poszerzania zainteresowań, doskonalenia warsztatu pracy pod kątem dalszej ścieżki kariery edukacyjnej. Ponadto Instytut przewiduje wsparcie w organizowaniu konkursów przedmiotowych oraz wymiany ze szkołami partnerskimi, gdzie podstawowym językiem komunikacji jest język angielski.

 

BATALION DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY

W dniu 01.02.2016r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie reprezentowanym przez Panią Dyrektor Elżbietą Sękowską i Batalionem Dowodzenia Wielonarodowej Brygady reprezentowanym przez Dowódcę ppłk Roberta Kasperczuka w obecności kierownika Domu Żołnierza ppłk Andrzeja Ptasińskiego.

Współpraca ma na celu: pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, kształtowania pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, pozyskiwania kandydatów do służby wojskowej oraz promowania nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych, wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży Szkoły, upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki Wojskowej i Szkoły, integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej.

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

Umowa o współpracy zawarta z dniu 21 marca 2103 r. na czas niekreślony.

Współpraca ma na celu prowadzenie wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych w celu rozwijania zainteresowań uczniów, rozszerzenia programu nauczania z zakresu przedmiotu Historia o przedmiot Turystyka historyczna oraz przygotowania uczniów do podjęcia studiów na kierunkach Historia lub Krajoznawstwo i turystyka kulturowa.

W ramach współpracy uczniowie klasy historyczno-społecznej mają możliwość współpracy z Kołem Historyków KUL, uczestniczenia w wybranych zajęciach akademickich i imprezach naukowych, korzystania z księgozbioru Instytutu Historii, udziału w wycieczkach po Lublinie lub regionie w celu zapoznania z dziedzictwem kulturowym Lubelszczyzny.

 

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ

Umowa o współpracy zawarta w dniu 18 maja 2010 r.

Współpraca ma na celu nawiązanie ścisłych kontaktów między środowiskiem akademickim i szkolnym. Podjęta współpraca ma służyć podnoszeniu jakości kształcenia oraz kwalifikacji nauczycieli, pogłębianiu zainteresowań uczniów i ukazywaniu najnowszych osiągnięć badawczych z szeroko rozumianego zakresu historii.

W ramach współpracy Instytutu Historii UMCS zobowiązuje się przeprowadzenia wykładów przez pracowników Instytutu w zależności od możliwości i potrzeb. Uczniowie i nauczyciele mogą uczestniczyć w imprezach, konferencjach naukowych, dniach otwartych, wybranych zajęciach studenckich kół naukowych oraz innych wydarzeń mających miejsce w Instytucie Historii UMCS.

 

STRAŻ MIEJSKA

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 4 października 2013 r.

Porozumienie zostało zawarte w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły a także realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W ramach współpracy Straż Miejska zobowiązuje się do wzmożonych patroli na ulicy Podwale, legitymowania uczniów palących papierosy w pobliżu posesji szkoły, uczestniczenia w Szkolnym Dniu Profilaktyki, organizacji pogadanek w klasach na temat bezpieczeństwa w mieście oraz bezpiecznego zachowania uczniów, uczestniczenia w zebraniach z rodzicami.

 

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 23 marca 2012 r. na okres 3 lat, do 15 marca 2015 r.

Porozumienie określa ogólne zasady współpracy dotyczącej promowania i organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  Celem współpracy jest doskonalenie jakości organizacjo na terenie województwa lubelskiego egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Zespół Szkół nr 1 będzie pełnił funkcję Regionalnego Ośrodka Wspierania Egzaminów Zawodowych (ROWEZ).

Współpraca będzie realizowana w zakresie organizacji weryfikacji ośrodków egzaminacyjnych i organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, koordynowania działań ośrodków egzaminacyjnych na obszarze i w zakresie działania ROWEZ, prowadzenia kursów dla egzaminatorów, opiniowania materiałów związanych z egzaminami zawodowymi, standaryzacji arkuszy egzaminacyjnych.

 

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

Umowa o współpracy zawarta w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Przedmiotem umowy jest współpraca przy organizacji i realizacji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” w terminie od 8 kwietnia 2013 do 29 listopada 2013 r.

 

STRAŻ GRANICZNA W LUBLINIE

Porozumienie zawarte w dniu 23 października 2013 r.

W ramach porozumienia Straż Graniczna zobowiązuje się do przeprowadzenia dla uczniów szkoły kursu „Podstawy samoobrony”, pomocy w zorganizowaniu wycieczek, których celem jest przedstawienie funkcjonowania Portu Lotniczego w Świdniku oraz uczestnictwa w Dniach Kariery.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ MIĘDZY SZKOŁAMI

Porozumienie zawarto w dniu 20 listopada 2008 r w Odonowie, natomiast aneks podpisano 4 listopada 2010 r. w Lublinie.

List intencyjny podpisały szkoły noszące imię Władysława Grabskiego:

 1. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
 4. Zespół Szkół nr 3 w Kutnie im. Władysława Grabskiego
 5. Zespól Szkól Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu
 6. Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie
 7. Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie Technikum im. Władysława Grabskiego
 8. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

 

BANK ZACHODNI WBK S.A.

Umowa partnerskiej współpracy w ramach projektu „Karta Szkolna BZ WBK” zawarta w dniu 14.12.2012 r.

Współpraca Szkoły oraz Banku służąca rozwojowi systemu i wsparcia edukacji szkolnej przebiegać ma w ramach:

 1. Działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkole – poprzez pokrycie kosztów instalacji systemu kontrolowanego wstępu do szkoły
 2. Podnoszenie poziomu cyfryzacji i integracji systemów w szkole w ramach możliwości technologicznych i potrzeb szkoły.
 3. Edukacji ekonomicznej – przygotowania do świadomego korzystania z nowoczesnych narzędzi finansowych i samodzielnego zarządzania finansami osobistymi uczniów szkoły.

 

POLITECHNIKA LUBELSKA

Umowa o współpracy zawarta w dniu 30 maja 2014 r. na czas nieokreślony.

Współpraca pomiędzy Szkołą a Politechniką Lubelską ma polegać między innymi na objęciu patronatem klasy „politechnicznej”, umożliwieniu uczestniczenia uczniów w wybranych wykładach i zajęciach laboratoryjnych, stworzeniu możliwości konsultacji uzdolnionych uczniów z pracownikami naukowymi i studentami działającymi w kołach naukowych, wspieraniu przedsięwzięć służących popularyzacji nauk ścisłych w Szkole, ułatwieniu młodzieży dostępu do księgozbioru Politechniki oraz informowaniu młodzieży o szczegółowej ofercie edukacyjnej Politechniki Lubelskiej.

 

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Umowa o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji a ZS1 zawarta w dniu 10 czerwca 2015r.
WSEiI zobowiązuje się do m.in.:

 1. informowania oraz umożliwienia zainteresowanym uczniom dołączenia do studenckich kół naukowych oraz udziału w bezpłatnych zajęciach tematycznych  w formie warsztatów, treningów, kursów,
 2. bezpłatnego udzielania konsultacji naukowych nauczycielom i uczniom,
 3. podjęcia ścisłej współpracy ze szkołą w temacie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych oraz wspólnym realizowaniu projektów jako partnerzy.