zs1.lublin.pl
WYSZUKAJ:
About us Die Schule О школе
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
data: 02/09/2018
data: 31/08/2018
data: 28/08/2018
data: 19/06/2018
Szczęśliwy numerek na dziś:
Złe zapytanie : Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1


Kartka z kalendarza


11 grudniaDziś są imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela wszystkiego najlepszego!

Prokekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"
ECDL
PRAKTYKI W LONDYNIE
PROGRAM SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
„WF z klasą”
Sport Szkolny Lublin
SPORT SZKOLNY

 

Facebook
Na skróty
skrt1 skrt1 skrt1 skrt1
Certyfikaty
Szkoła przedsiębiorczościPN-EN ISO 9001:2001Lider innowacjiŚpiewająca PolskaJesienny Konkurs Poezji Śpiewanej Stowarzyszenie Przyjaciół GrabskiegoJubileusz 60-leciaTEH - „Złota Szkoła 2015”.Dąb Pamięci
Pedagog szkolny

Pedagog szkolny: Jolanta Marciniak

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM   2017/2018

                      

DZIEŃ TYGODNIA

CZAS PRACY

CHARAKTER DYŻURU

PONIEDZIAŁEK

11:00 - 15:00

Dyżur w szkole w tym wyjścia do instytucji

WTOREK

9:00-13:00

Dyżur w szkole w tym wyjścia do instytucji

ŚRODA

12:00 – 16:00

Dyżur w szkole w tym wyjścia do instytucji

CZWARTEK

9:00- 13:00

Dyżur w szkole w tym wyjścia do instytucji

PIĄTEK

8:30 -12:30

Dyżur w szkole w tym wyjścia do instytucji

 

_________________________

Informacja o możliwości uzyskania pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie  ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy ośrodków  i organizacji  pozarządowych. Podstawowym zadaniem każdego z tych ośrodków jest bezpłatne udzielenie pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej, tak aby skutki popełnionego czynu były jak najmniej dotkliwe. Szczegóły na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Lista adresów i placówek oferujących pomoc w Lublinie i woj. lubelskim

 

Instytucje i placówki pomocy rodzinie - pdf.

 

Instytucje pomocowe - wykaz adresów - pdf

 

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców - pdf

 

_________________________

 

Uczniowie Naszej Szkoły mogą liczyć na pomoc pedagoga szkolnego w zakresie rozpoznania, analizy sytuacji ucznia oraz adekwatnego oddziaływania.

Pedagog pomaga w rozwiązywaniu problemów szkolnych, osobistych, rodzinnych m.in. poprzez:

*rozmowy indywidualne z uczniem sygnalizującym trudności,

*rozmowy i zajęcia z uczniami na godzinach wychowawczych,

*rozmowy indywidualne z rodzicem/ opiekunem,

*rozmowy na zebraniach z rodzicami,

*rozmowy z wychowawcami placówek opiekuńczo- wychowawczych,

*rozmowy z kuratorami,

*ankiety na godzinach wychowawczych i zebraniach z rodzicami,

*rozmowy z wychowawcami i nauczycielami uczącymi poszczególne klasy,

*spotkania (indywidualne i grupowe)dostosowane do potrzeb ucznia:
- zajęcia specjalistyczne -socjoterapeutyczne
- psychoedukacyjne,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- związane z kierunkiem dalszego kształcenia

*działalność informacyjną na temat możliwości diagnozy i terapii psychologiczno - pedagogicznej w specjalistycznych instytucjach,

*systematyczną współpracę z instytucjami specjalizującymi się w niesieniu pomocy potrzebującym.
 

_________________________

 
Uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na wsparcie materialne w formie:

 

1. Stypendium szkolnego (dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Lublin). 

Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne. 

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu
nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania.
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:
- oryginałów faktur, rachunków imiennych.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514,00zł.

 

2. Zasiłku szkolnego (dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Lublin) 
Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.  Jest udzielany w formie pieniężnej.

 

3. Wyprawki szkolnej, która przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników.

 

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc jest udzielana tylko uczniom niepełnosprawnym:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2017 r. będzie wynosić: do 445 zł – dla ucznia.

 

4. Stypendiów za dobre wyniki w nauce: 


• "Program wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży". 
Celem Programu jest wspieranie i promowanie uczniów, którzy w różnych sferach edukacji osiągają rezultaty wykraczające poza wymagania szkolne i odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym. 


• Stypendium Prezesa Rady Ministrów (przyznawane na rok szkolny) 
Dla ucznia o danym typie szkoły spełniającego następujące warunki: 
- uzyskanie świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem z najwyższą w danym typie szkoły średnią stopni, lub: 
- wykazanie szczególnych uzdolnień, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie, a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre. 


Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 
Dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkoły średniej, w szczególności: 
- laureatowi międzynarodowej i krajowej olimpiady przedmiotowej lub turnieju, 
- laureatowi konkursu na pracę naukowa, organizowanego przez instytucję lub stowarzyszenie naukowe, 
- uczniowi uzyskującemu celujące i bardzo dobre wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki. 


5. Pomocy materialnej ze strony Rady Rodziców

6.  Programów stypendialnych dla uczniów  w ramach EFS

W roku szkolnym 2017/2018 Województwo Lubelskie będzie realizowało dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

- „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim; posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkole lub klasie programowo wyższej prowadzącej kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

-  „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019 to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych – zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W projektach mogą brać udział uczniowie z niepełnosprawnością.