Klasa Ekologiczna

Cele Projektu

 • Wzrost świadomości wśród młodzieży i mieszkańców Lublina na temat alternatywnych źródeł energii.
 • Nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony.
 • Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i maksymalnej ich ochrony.
 • Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania, nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia każdej jednostki ludzkiej i całych społeczeństw.
 • Wykonanie folderu z ptakami Lubelszczyzny promującego nasz region.

Opis Zadania

Projekt obejmuje młodzież klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie (szczególnie klasę biologiczno-chemiczną dla której zostały przygotowane zajęcia modułowe przewidziane na 40 jednostek lekcyjnych oraz klasy z rozszerzoną biologią). W ramach projektu poprzez poszczególne zadania promowany będzie styl życia zgodny z naturą, skuteczne gospodarowanie zasobami energetycznymi, korzystanie z alternatywnych źródeł energii. Metody i formy edukacji będą skierowane na otoczenie przyrodnicze i środowisko lokalne:

 • Mobilizowanie mieszkańców Lublina do wzięcia udziału w edukacji ekologicznej podczas happeningu: ”Alternatywne źródła energii”.
 • Zachęcanie uczniów i mieszkańców Lublina do segregowania odpadów.
 • Organizowanie spotkań z naukowcami pracującymi nad zrównoważonym rozwojem biologicznym i ochroną środowiska, leśnikiem oraz praca na ścieżkach edukacyjnych wytyczonych na terenie Lublina, Poleskim Parku Narodowym, Roztoczańskim Parku Narodowym.
 • Wycieczki przedmiotowe połączone z wykonywaniem przez uczniów zadań ekologicznych, badanie czystości powietrza i wód Lubelszczyzny.
 • Nauczenie uczniów rozpoznawania i nazywania różnych gatunków owadów, płazów, gadów, ptaków, ssaków oraz roślin chronionych występujących na terenie Lubelszczyzny. Ma to na celu pogłębienie wrażliwości młodych ludzi na środowisko naturalne, jego bogactwo oraz potrzebę ochrony.
 • Wycieczki do ogrodu Botanicznego UMCS i realizowana tam ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza, ścieżki dydaktycznej „Od rurmistrza do wodociągów” .
 • Fotografie i folder z ptakami Lubelszczyzny.
 • Zajęcia terenowe przeprowadzone na obszarach chronionych.

Zakupione zostaną materiały edukacyjne i dydaktyczne dla młodzieży w formie książek, albumów. W ramach projektu zostanie zaprojektowana i wykonana, a następnie będzie aktualizowana ekologiczna strona internetowa projektu. Zostaną uzupełniane zbiory biblioteczne w „Bibliotece ekologa” (w formie papierowej i na nośnikach cyfrowych) dotyczące ekologii, przyrody, fauny i flory Lubelszczyzny, sposobów racjonalnego gospodarowania odpadami, stanu czystości Lubelszczyzny, z której będą korzystali uczniowie i mieszkańcy Lublina.